Verksamhetsbidrag SBF

Har er organisation en idé eller ett konkret verksamhetsprojekt som ni önskar förverkliga men saknar finansiering? Eventuellt kan SBF hjälpa er att skaffa den finanisering som krävs för att genomföra projektet.

Med verksamhetsprojekt ett projekt som ligger inom den löpande verksamheten. Det kan vara att ta fram ett nytt verksamhetsprogram, marknadsföring, etc. Det är mycket viktigt att verksamhetsprojektet är nyskapande. Det vill säga att det antingen är någonting helt nytt mot vad er organisation tidigare gjort eller erbjudit. Det skall finnas ett tydligt syfte, mätbara mål. En konkret målgrupp och beskrivning av vilka aktiviteter som skall leda till att målen nås. Hur stora medel som krävs. Hur eventuell övrig finansiering ser ut. En tydlig tidplan med milstolpar samt en beskrivning av hur ser organisation ser ut. Eventuett med CV från nyckelpersoner samt redogörelse för vilka leverantörer och partners som finns samt samarbeten med organisationer eller kommun.

Ta ett första steg mot ett förverkligande genom att kontakta SBF. Använd vårt kontaktformulär här så kontaktar vid dig så snart som möjligt för att diskutera vidare vilka förutsättningarna är.

För att kunna göra en korrekt bedömning av projektet behöver SBF få svar på ett antal frågor. Bland annat behöver vi veta syfte, mål och målgrupp för projektet. Vi behöver även gå igenom vilka medel som krävs för projektet och vilken organisation som är satt att driva projektet. Både vilka personer från organisationens sida samt de eventuella externa leverantörer eller partners som skall bistå. Och slutligen en tidplan för projektet.

Om vi tillsammans enas om att göra ett projekt tillsammans kommer SBF arbeta med en rörlig ersättning. Det vill säga SBF endast erhåller ersättning om projektet bifalls ett bidrag. Detta gör att organisationen ej tar någon risk eller får någon kostnad om det ej blir något projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer. Enklast sker detta genom att du fyller i formuläret som ligger under “våra tjänster” eller klick här https://svenskbidragsformedling.se/bidrag/formular-bidragsansokan/.

Lämna ett svar