Söka bidrag till förening

Söka bidrag till förening

Tips på fonder att söka bidrag från

Välkommen till vår hjälpsida för dig som vill veta mer om vilka stiftelser eller fonder som en ideell förening kan söka bidrag från. Här samlar vi länkar till verk, organisationer, stiftelser och fonder som kan vara av nytta. Om ni som förening vill ha hjälp att söka medel så är ni även mycket välkomna att kontakta Svensk Bidragsförmedling för en kostnadsfri rådgivning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Först kommer några grundläggande länkar till webbplatser där det finns generell och viktig information till föreningar.

Nedan följer en listning av aktuella fonder för ideella föreningar att söka olika typer av bidrag från.

Länkar till fonder som delar ut bidrag och stipendier

Nedan finner du ett antal olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Kontakta oss om du önskar ytterligare information om vilka möjligheter din organisation har för att få ett bidrag för ert eller era projekt.

* Listan uppdaterad i juni 2023. 

”A”


Allmänna Arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.
Läs mer om Arvsfonden här: www.arvsfonden.se

Anérstiftelsen

Gunvor och Josef Anérs stiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, högre akademisk utbildning. Enskilda personer med grava funktionsnedsättningar samt föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan få bidrag ur stiftelsen.
Läs mer om Anérstiftelsen här: www.anerstiftelsen.com

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs.
Läs mer om Anna Lindhs minnesfond här: www.annalindhsminnesfond.se

”B”


Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) delar årligen ut ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete. De brottsförebyggande insatserna kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.
Läs mer om Brottsförebyggande rådet här: https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod.html

Brottsofferfonden

Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer, verksamheter i privat regi och verksamheter i offentlig regi.
Läs mer om Brottsofferfonden här: www.brottsoffermyndigheten.se 

Boverket

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Utöver detta kan man även ansöka om bidrag från boverket när man skall anlägga en ny lokal eller anläggning.
Läs mer om Boverket här: www.boverket.se

Bångs stiftelse

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. För 2008 har stiftelsens styrelse beslutat att bidrag kan sökas av föreningar som arbetar för att främja social utveckling och fostran av barn och unga upp till 18 år. Bidrag kan sökas till mötesverksamhet, läger, kurser, informationskampanjer och liknande.
Läs mer om Bångs stiftelse här: http://bangs-stiftelse.se

”D”


Dr Félix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen Dr Félix Neuberghs stiftelse ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till åldersstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om Dr Félix Neuberghs stiftelse: www.felixneubergh.se

”F”


Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte

Fonden Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte ger stipendier i form av utlands-resebidrag för ungdomsutbyten, läger, volontärarbetares resor och toleransresor, d.v.s. resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland. Stipendium ges inte för personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning. Organisationer och enskilda personer mellan 11 och 25 år kan söka.
Läs mer om Folke Bernadottes minnesfond för internationellt utbyte här: www.folkebernadottesminnesfond.se

Forum Syd

Forum Syd ger olika typer av stöd till ideella föreningar för bl.a. information i Sverige om globala utvecklingsfrågor samt ungdomsledda projekt som arbetar med utvecklingssamarbete eller information i Sverige.
Läs mer om Forum syd här: www.forumsyd.org

Föreningen FVO

FVO ger tillfällig ekonomisk hjälp till enskilda personer och aktivitetsbidrag till organisationer som når behövande. Privatpersoner ansöker via FVO:s hemsida, utredare bedömer hjälpbehovet och guidar sökande i det offentliga stödsystemet. FVO samverkar med ett sextiotal bidragsgivande stiftelser och ca 10000 ansökningar hanteras per år.
Läs mer om FVO här: foreningenfvo.se

Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett bättre fungerande samarbete i Norden, sprider kunskap om språk, kultur, historia ochsamhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk och länder. Förutom de fonder som föreningen administrerar finns även en rad andra nordiska och skandinaviska fonder som kan vara möjliga bidragsgivare för nordiska projekt.
Läs mer om föreningen Norden här: www.nordiskafonder.se

”H”


Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Stiftelsen Helge Ax:son Johnsons stiftelse utövar välgörenhet, stödjer litterär och konstnärlig verksamhet, främjar vetenskaplig forskning och understödjer undervisnings- och studieverksamhet i landet. Såväl enskilda som organisationer kan söka.
Läs mer om Helge Ax:son Johnsons stiftelse här: www.haxsonj.se

”I”


IF säkerhetsnål

If Säkerhetsnål, där organisationer, privatpersoner, samfälligheter med flera. kan söka bidrag till olika former av skadeförebyggande och trygghetsskapande åtgärder
Läs mer om IF säkerhetsnål här: www.if.se

Internationella programkontoret

Internationella programkontoret fördelar projektbidrag och individuella stipendier inom många olika samarbets- och utbytesprogram på olika utbildningsnivåer. Skolor, högskolor, företag och organisationer kan ansöka.
Läs mer om Internationella programkontoret här: www.programkontoret.se

Idrottslyftet

Många idrottsföreningar är kvalificerade att söka bidrag i form av Idrottslyftet. I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/eller sitt SISU-distrikt.
Läs mer om Idrottslyftet här: www.idrottslyftet.se

”J”


Jordbruksverket

Jordbruksverket delar ut medel till föreningar på landsbygden för att investera i anläggningar. Det rör sig om anläggningar för fritids- eller idrottsaktiviteter.
Läs mer om Jordbruksverket här: www.jordbruksverket.se

”K”


Karin och Ernst August Bångs Minne

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionshinder eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.
Läs mer om Karin & Ernst August Bångs minne här: www.bangs-stiftelse.se

KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det görs genom att stödja forskning, forskarutbildningar, kompetensutveckling inom näringslivet samt skolutveckling och IT.
Läs mer om KK-stiftelsen här: www.kks.se

Kommunerna i Sverige

Sverige har 290 kommuner. Många kommuner har resurser som de kan och vill investera i idrottsföreningar. Kontakta just din kommun och hör med dem hur de ställer sig till att investera i ert projekt.
Läs om Sveriges alla kommuner här.

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Fonden Konung Gustaf V:s 90-årsfond främjar ideell ungdomsverksamhet, i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan däremot inte få stöd ur fonden.
Läs mer om Konung Gustaf V:s 90-årsfond här: www.gv90.a.se

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde.
Läs mer om Kulturfonden för Sverige och Finland här: www.kulturfonden.net

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA) lämnar bidrag till personer med synskador och till vetenskaplig forskning rörande synskador. Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade.
Läs mer om Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA) här: www.stiftelsenkma.com

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond delar ut bidrag för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden.
Läs mer om Kronprinsessan Margaretas minnesfond här: www.margaretas-minnesfond.org

”L”


Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Stiftelsen Linnéa och Josef Carlssons stiftelse ger bidrag till enskilda samt till ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år med neurologiska funktionshinder – i första hand till barn och ungdomar med cp-skador. Stiftelsen ger också bidrag till vetenskaplig forskning inom neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar.
Läs mer om Linnéa och Josef Carlssons stiftelse här: www.carlssonsstiftelse.se

”M”


Majblomman

Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom i Sverige. Föräldrar kan söka bidrag från den lokalförening som finns på hemorten. Majblommans lokalföreningar ger bidrag till barn upp till 18 år.
Läs mer om Majblomman här: www.majblomman.se 

Makarna Malmqvist minne

Föreningen Makarna Malmqvist minne är öppen för ansökningar hela året. Styrelsen sammanträder två gånger per år och tar ställning till ansökningarna. Styrelsen och den ansökande organisationen kommer gemensamt överens om hur rapportering och redovisning ska ske. Bidrag kan ges till organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamheter på kristen grund i Stockholm med omnejd, främst sådana som kommer flickor och unga kvinnor till gagn. Föreningen stödjer inte vinstdrivande verksamheter eller enskilda individer.

Läs mer om Makarna Malmqvist minne här: https://www.makarnamalmqvistsminne.se

”N”


Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med funktionsnedsättning. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
Läs mer om Norrbacka-Eugeniastiftelsen här: www.norrbacka-eugenia.se

Näringslivet

På de flesta orter i Sverige finns det starka företag som på olika sätt har kopplingar till föreningslivet. I många fall finns det möjligheter till samarbete och sponsring där företag med eller utan motprestation kan stötta en förening eller ett projekt ekonomiskt. Gör en inventering av vilka företag som finns på orten och stäm av om ni redan har en relation genom en medlem eller annan närstående. Om ni saknar en relation är det ofta en bra idé att kontakta företaget och beskriv varför ni behöver deras hjälp och vad ni kan erbjuda i utbyte.

”O”


Olof Palmes minnesfond

Fonden Olof Palmes minnesfond’s syften är att främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning och att stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Såväl enskilda som organisationer kan söka.
Läs mer om Olof Palmes minnesfond här: www.palmefonden.se

”P”


Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

Stiftelsen Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse ger bidrag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet över hela landet. Bidrag till medicinsk forskning kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Inom den humanitära delen lämnas bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka. Stiftelsen prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet. Enskilda kan inte få bidrag.
Läs mer om Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse här: www.hedlundsstiftelse.se

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

Fonden Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.
Läs mer om Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond här: www.gafonden.com

”R”


Radiohjälpsfonden och kronprinsessan Victorias fond

Radiohjälpen beviljar medel ur Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond till ideella föreningar vars huvudsyfte är att stödja funktionshindrade och kroniskt sjuka.
Läs mer om Radiohjälpsfonden och kronprinsessan Victorias fond här.

Ragnhild Frykbergs stiftelse

Stiftelsen Ragnhild Frykbergs stiftelse ger enskilda bidrag till ungdomars utbildning samt till vård av behövande.
Läs mer om Ragnhild Frykbergs stiftelse här: www.rfrykbergstiftelse.com

Rolf Bergfors minnesfond

Stiftelsen Rolf Bergfors minnesfond stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med funktionsvariationer ska leva och verka på villkor som andra.
Läs mer om Rolf Bergfors minnesfond här https://www.gil.se/om-oss/fonden-till-rolf-bergfors-minne/

”S”


Sida

Sida förmedlar stipendier, stöd och bidrag till exempelvis forskare, näringsliv, myndigheter, studenter och enskilda organisationer.
Läs mer om SIDA här: www.sida.se

Skandias stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse som arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Idéer för livet samarbetar med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Det kan till exempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar, lärare eller idrottsledare.
Läs mer om Skandias stiftelse Idéer för livet här: www.skandia.se/ideer

Skolverket

Skolverket ger stadsbidrag till både kommunal och fristående skolverksamhet från förskola upp till vuxenutbildning, till organisationer och i vissa fall till landsting och enskilda verksamheter.
Läs mer om Skolverket här: www.skolverket.se

Socialstyrelsen

Ideella organisationer på riksnivå kan söka bidrag från Socialstyrelsen till det förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner, STI. Enskilda personer kan inte få bidrag.
Läs mer om Socialstyrelsen här: www.socialstyrelsen.se

Sparbanksstiftelserna

De elva stycken sparbanksstiftelser som blev huvudägare till bankaktiebolaget Sparbanken Sverige när detta bildades 1992. Huvuddelen av dessa stiftelsers ägande i Swedbank kontrolleras genom Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, men en mindre del kontrolleras direkt av stiftelserna själva.

 • Sparbanksstiftelsen Alfa
 • Sparbanksstiftelsen Dalarna
 • Sparbanksstiftelsen Första
 • Sparbanksstiftelsen Kronan
 • Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
 • Sparbanksstiftelsen Norrbotten
 • Sparbanksstiftelsen Norrland
 • Sparbanksstiftelsen Nya
 • Sparbanksstiftelsen Skåne
 • Sparbanksstiftelsen Väst
 • Sparbanksstiftelsen Upland

Sparbanksstiftelserna har en lång historia av att återinvestera medel i föreningslivet. Kontakta den Sparbanksstiftelse som finns närmast den ort där er idrottsförening bedriver sin verksamhet och beskriv er idé och ert behov.
Läs mer om Sparbanksstiftelsen här: http://www.sparbanksstiftelsenalfa.se/kontakta-oss/

Statens kulturråd

Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden. Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för funktionshindrade och att det finns ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena. Endast institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer.
Läs mer om Statens kulturråd här: www.kulturradet.se/bidrag

Sten A Olssons stiftelse

Stiftelsen Sten A Olssons stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling (forskningsdelen) samt samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (kulturdelen).

De bidrag och stöd stiftelsen utdelar fördelar sig således på forskningsdelen och kulturdelen.  Då stiftelsen har för avsikt att vara en allmännyttig stiftelse har stöd och bidrag inom kulturdelen, av lagstiftningsskäl, kommit att lämnas i form utbildnings- och undervisningsstipendier eller bidrag.
Läs mer om Sten A Olssons stiftelse här: http://www.stenastiftelsen.se/

Stiftelsen Fanny Hirsch Minne

Stiftelsen Fanny Hirsch Minne ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar och som bor i Stockholms stad, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa nämnda persongrupp. Bidrag kan ges för rekreation, vila och vård.
Läs mer om Stiftelsen Fanny Hirsch minne här: www.fannyhirsch.se

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond disponeras till stöd för forskning
och utveckling inom området sport och idrott för ungdom med funktionshinder. Bidrag lämnas inte till enskilda funktionshindrade personer; inte heller för täckande av löpande driftskostnader eller annan verksamhet.
Läs mer om Stiftelsen Kungaparets bröllopsfond här: www.kungligafonder.se

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen Lars Hiertas minne tar emot ansökan från allmännyttiga föreningar eller enskild person. Bidrag ges till vissa sociala ändamål och till allmännyttiga slöjder och näringar. Stiftelsen tar även emot förslag från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.
Läs mer om Stiftelsen Lars Hiertas minne här: www.larshiertasminne.se

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond

Bidrag lämnas till projekt som organisationer genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas inte till enskilda och bara undantagsvis till projekt i utlandet.
Läs mer om Stiftelsen Prins Gustav Adolf & prinsessan Sibyllas minnesfond här: www.gafonden.com

Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen Sävstaholm stödjer forskning inom området utvecklingsstörning. Stiftelsen har ett särskilt program för doktorandstöd. Vidare lämnar stiftelsen ekonomiskt stöd till utbildning, utveckling och vård av enskilda personer med utvecklingsstörning.
Läs mer om Stiftelsen Sävstaholm här: www.stiftelsensavstaholm.se

Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen Tysta skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal som är verksam inom området.
Läs mer om Stiftelsen Tysta Skolan här: www.tystaskolan.se

SVCR – Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering

Stiftelsen lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av ett rörelsehinder, dövhet, syn-eller hörselskada. För att underlätta sökandet efter fonder har SVCR gjort en sammanställning över bidragsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning från organisationer, stiftelser och fonder. Enskilda personer kan söka bidrag.
Läs mer om SVCR – Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering här: www.svcr.se

Svenska Fotbollsförbundet anläggningsfonden

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har en anläggningsfond för att ge Sveriges fotbollsföreningar, men även kommuner och bolag möjlighet att investera i arenor och anläggningar för fotboll.
Läs mer om Svenska Fotbollsförbundets anläggningsfond här: http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/anlaggningsfonden/

Svenska institutet

Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. SI har ett antal stipendieprogram för gymnasieelever och vuxenstuderande.
Läs mer om Svenska Institutet här: www.si.se

Svenska Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen grundades av Svenska Postkodlotteriet år 2005. Stiftelsen har en nära koppling till Postkodlotteriet, men har sedan start en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Stiftelsens mål är att främja en hållbar utveckling för människa och natur genom att ekonomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt verkar för en bättre värld.
Läs mer om Svenska Postkodstiftelsen här

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktoralastudier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.
Läs mer om Sverige-Amerika Stiftelsen här: www.sweamfo.se

Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotlands län

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer samt till organisationer med verksamhet i Stockholms och Gotlands län. Bidrag ges för att främja vård av behövande blinda och synsvaga samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.
Läs mer om Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotlands län här: www.synstiftelseabi.org

”U”


Ungdomsfonden

Ungdomsfonden ger stöd till ungdomsledda utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med en organisation i länderna i Afrika, Asien och Latinamerika och Vitryssland, Ryssland och Ukraina. Ni kan också få pengar för att informera om globala utvecklingsfrågor i Sverige.
Läs mer om Ungdomsfonden här: http://ungdomsfonden.se

Ungdomsstyrelsen

Bidrag ges främst till ungdomsverksamhet, men också till integration och jämställdhet. Alla bidrag fördelas på uppdrag av regeringen, som formulerar syftet med bidragen.
Läs mer om Ungdomsstyrelsen här: www.ungdomsstyrelsen.se

ÅÄÖ


Åhlén-stiftelsen

Åhlén-stiftelsen ger bidrag inom tre områden; barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning samt vetenskaplig undervisning eller forskning inom vissa områden. Enskilda personer kan inte få bidrag.
Läs mer om Åhlén-stiftelsen här: www.ahlenstiftelsen.se

Andra förteckningar över fonder eller stiftelser att söka medel från

Se även gärna en lista över olika fonder och stipendier som finns hos Wikimedia. Du hittar listan här: https://se.wikimedia.org/wiki/Lista_över_bidrag_att_söka


* Listan uppdaterad måndagen den 12 juni 2017.

Att som förening söka bidrag från fonder och stiftelser

Svensk Bidragsförmedling hjälper ideella föreningar att söka bidrag. Det som är avgörande för vilken typ av finansiering och storleken på finansiering är föreningens verksamhet, typ av projekt samt målgrupp. Alla projekt startar med en förutsättningslös dialog där vi diskuterar föreningens förutsättningar, planer och vilka olika lösningar som är aktuella.

För att föreningen skall ha så goda chanser som möjligt krävs det en tydlig idé med projektet, det måste även finnas en stark ägare till projekt. Med stark menar vi någon person hos föreningen som är handlingskraftig och kan se till att projekt, förutsatt att finansieringen finns, driver igenom projektet.

Söka bidrag till förening

Räkna med att det från en förutsättningslös dialog och projektstart till färdig finansiering kan ta upp till nio månader. Detta beror på föreningens förutsättningar, hur snabbt man får in kostnadsunderlag och den formalia som alltid krävs för att lösa en finansiering.

Fördelen med att anlita Svensk Bidragsförmedling är att vi är experter på finansiering av projekt och bidrag till förening. Svensk Bidragsförmedling har inga fasta kostnader utan arbetar endast framgångsbaserat. Det finns alltså inte någon egentlig ekonomisk risk för föreningen.

Kontakta oss så berättar vi mer. Enklast sker detta genom att du fyller i formuläret som ligger under “våra tjänster” eller klick här https://svenskbidragsformedling.se/bidrag/formular-bidragsansokan/.

Många föreningar har fantastiska idéer som tyvärr inte kan genomföras på grund av att man saknar den finansiering som krävs. I vissa fall känner man inte till att det finns möjlighet att finansiera projektet med hjälp av bidrag från fonder. I andra fall saknar men den kunskap som krävs för att formulera en ansökan för det bidrag som passar föreningens idé på ett sådant sätt att man vinner bifall. I båda fallen kan Svensk Bidragsförmedling hjälpa föreningen att både matcha idé med en lämplig finansiär och även formulera ansökan på ett optimalt sätt. Svensk Bidragsförmedling arbetar även på ett sätt som göra att man som sökande endast betalar för Svensk Bidragsförmedlings tjänster utifrån att ansökan bifalls och bidraget erhålles.

Kort om att söka bidrag till förening.

 • Föreningen skall vara etablerad. Minimum är ofta att föreningen har funnits i två år.
 • Projektet behöver ha en viss egen finansiering (man kan alltså inte söka på 100% av kostnaden för projektet).
 • Ledtiden från kontakt med Svensk Bidragsförmedling till ett bifall är ofta cirka 6-9 månader.

Vem kan söka finansiering?

Alla typer av ideella föreningar eller organisationer kan söka olika typer av bidrag. Som organisation skall ni ha haft en verksamhet under åtminstone ett par år och ha ett stadigt antal medlemmar. Ni skall gärna ha ett samarbete med kommunen och på andra sätt vara väl förankrade lokalt på orten.

Vad kan man söka bidrag till?

Som förening eller organisation kan ni söka finansiering för investering i en anläggning eller ett väl avgränsat projekt. Exempel på en anläggning kan vara ett klubbhus, en anläggning för verksamhet, en konstgräsplan eller liknande. Exempel på ett projekt kan vara att dra igång en ny verksamhet som skiljer sig från det ni gör idag men på ett bra sätt kan läggas ihop och där det finns tydliga synergier.

Hur mycket finansiering kan vi söka?

Ett vanligt projekt omsätter från någon till flera miljoner kronor. Finansiering består ofta av en mix av egen insats (kan vara lån, gåvor eller föreningens egna kapital) bidrag från fonder eller stiftelser och bidrag från kommunen näringslivet eller privatpersoner. Det kan finnas krav på nivåer inom respektive del men detta går vi igenom vid en kontakt.

Hur går vi vidare?

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

Robert Scherman
Projektledare

Telefon: 0300-440500
Mobiltelefon 0721-919127
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se

Lämna ett svar