Idrottslyftet söka bidrag förening

idrottslyftet bidrag

Har er idrottsförening ett riktigt bra projekt som behöver finansieras? Eventuellt kan ni söka medel i form av Idrottslyftet som är ett bidrag man som idrottsförening kasöka ifrån RF (Riksidrottsförbundet). Bidraget är tänkt att delfinansiera anläggandet av nya idrottsmiljöer eller aktivitetsytor för barn och ungdomar. Som idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet kan du söka via ditt Distriktsidrottsförbund.

Idrottslyftet och de idrottsföreningar som kan söka bidrag

För att vara kvalificerad att söka bidraget behöver din idrottsförening vara ansluten till Riksidrottsförbundet (som förening är du ansluten till ett Specialidrottsförbund som i sin tur är anslutet till Riksidrottsförbundet).

Idrottslyftet är en fantastisk möjlighet för föreningen att utveckla både verksamheten och locka mer och fler att vara fysiskt aktiva. Låt kreativiteten flöda och gör verklighet av era drömmar.

Prioriterade målgrupper för Idrottslyftet är barn och ungdom och typen av projekt är framförallt olika typer av aktivitetsytor och idrottsmiljöer. De projekt där ni söker medel får inte vara påbörjat före det finns ett beslut om stöd.

Läs mer om Idrottslyftet

Du kan läsa mer om Idrottslyftet, hur man söker och vilka idrottsföreningar som är kvalificerade att söka på Riksidrottsförbundets webbplats. Läs mer om Idrottslyftet hos Riksidrottsförbundet

Ansöka om medel från Idrottslyftet

Som idrottsförening kan du själva ansöka om medel från Idrottslyftet. Ansökan gör du hos ditt specialidrottsförbund och via Idrottonline. Du kan även välja att ta hjälp av Svensk Bidragsförmedling. Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till. Du hittar information om detta här idrottslyftet bidrag Svensk Bidragsförmedling

Om Svensk Bidragsförmedling

Svensk Bidragsförmedling är en oberoende aktör som uteslutande arbetar mot ideella organisationer. Vi hjälper ideella organisationer att finansiera viktiga projekt. Finansieringen sker ofta med en mix av egen insats och lån. Vi arbetar med ett framgångsbaserat arvode vilket i praktiken innebär att vi endast tar betalt för våra tjänster i de fall vi faktiskt löser en finansiering på ett tillfredsställande sätt. Vi hjälper varje år cirka 100-120 föreningar att finansiera viktiga projekt. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi skulle kunna hjälpa just er förening.

Nedan följer riktlinjer uppställda av Riksidrottsförbundet för anläggningsstöd.

Idrottslyftet anläggningsbidrag

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Övergripande riktlinjer

 1. Bidraget kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan också genomföras i samverkan mellan flera idrottsföreningar och/eller andra samverkanspartners.
 2. Huvudsyftet med bidraget är aktivitetsytor och idrottsmiljöer som genererar idrottsaktiviteter för barn och ungdomar.Bidrag kan även utgå till anläggnings- och idrottsmiljöprojekt som främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö och klimat och säkerhet.
 3. Bidrag kan även utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som skapar aktivitetsytor. Bidrag lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll.
 4. Anläggning ska ägas eller disponeras av föreningen, av föreningen majoritetsägt bolag eller sammanslutning av föreningar i t ex föreningsallians i minst 10 år.
 5. Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer såsom året runt användning, multifuntioner och spontanidrott. Inte minst när det gäller att främja åtgärder enligt punkt 2. Det kan också vara att främja öppna idrottsaktiviteter och/eller större möjligheter att påbörja sitt idrottande i ungdomsåren och/eller öka attraktionskraften för att behålla redan aktiva ungdomar högre upp i åldrarna.
 6. Bidrag kan beviljas även för investeringar som krävs för att anläggningen och idrottsmiljön används på bästa sätt. Tränings-, tävlings- och individuella redskap och utrustning får finansieras på annat sätt.

Anvisningar och regler för IF

 • Följande handlingar ska inkomma till Östergötlands Idrottsförbund (ÖIF) för handläggning:
  – komplett ifylld ansökan
 • Med ansökan ska följande bilagor inkomma:
  – Beskrivning av föreningens verksamhet och anledningen till anläggningsprojektet samt omfattning, önskad effekt, detaljerad tidsplan och samverkanspartners.
  – Senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning)
  – Utdrag ur styrelseprotokoll som visar fattat beslut om ansökan
  – Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med fastighetsbeteckning
  – Miljökonsekvensbeskrivning, om ansökan avser energi-/miljöåtgärder. Beskriv vilka åtgärder och/eller hänsyn ni har vidtagit inom bidragsobjektet. (beskrivning ska utfärdas av oberoende part, ex kommunens energirådgivare.)
 • Om ansökan beviljas ska också följande bilagor inkomma innan utbetalning av bidrag sker:
  – Medfinansieringsintyg
  – Äganderättshandling eller arrende/-nyttjanderättsavtal i minst 10 år framåt i tiden. Idrottsföreningar som använder luft, mark, vatten och väg som anläggning och idrottsmiljö ska beskriva det bestående i investeringen för motsvarande tid.
 • Om ansökan godkänts av ÖIF/RF, upprättas ett gemensamt avtal om bidragsvillkor mellan IF och ÖIF som ska undertecknas av respektive organisations firmatecknare.
 • Förbehåll:
  – Arbetena får inte vara påbörjade före beslut om bidrag.
  – Bidragsmottagare är skyldig att iaktta de särskilda villkor som RF kan ha föreskrivit för det beviljade bidraget.- Om anläggningen överlåtes/upplåts/läggs ner eller misskötts inom en 10-årsperiod, eller om bidragsmottagaren bryter mot villkoren för bidraget äger RF rätt att besluta om återbetalning av bidraget eller del därav.
  – Bidragsmottagaren är skyldig att tillse att objektet är försäkrat.
  – Bidragsmottagaren är skyldig att låta Rf kontrollera arbetenas utförande och bidragets användning.
  -Bidragsmottagare kan ej utgå till samma anläggningsprojekt inom en 5-årsperiod.
  – RF:s beslut i bidragsfrågan kan inte överklagas.

Regionindelade samrådsgrupper

Samråd och förberedande beslut av anläggningsprojekt sker i de regionindelade grupperna. Beslut om när och hur ofta de regionala samrådsgrupperna har sina möten fattas efter behov av respektive grupp. Syftet är erfarenhetsutbyte, höjd kompetens och kvalitet, intern kontroll samt strävan till konsensus.

 • Grupp storstad (Stockholm, Västsvenska och Skåne).
 • Grupp 1 (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland).
 • Grupp 2 (Hälsingland, Gästrikland och Dalarna).
 • Grupp 3 (Värmland, Västergötland och Halland).
 • Grupp 4 (Östergötland, Småland, Gotland och Blekinge).
 • Grupp 5 (Uppland, Västmanland, Örebro och Södermanland).

Svensk Bidragsförmedling hjälper alla typer av föreningar som bedriver olika typer av idrottslig verksamhet. Bland de verksamheter som vi hjälper hittar du idrotter som fotboll, ishockey, gymnastik, orientering, friidrott, bordtennis, tennis, parkour.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

Robert Scherman
Projektledare

Telefon: 0300-440500
Mobiltelefon 0721-919127
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se